Profiel (NL)

 

Jouke van Dijk (Holwerd, 1956) is hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse en voorzitter van de vakgroep Economische Geografie van de Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

 

Daarnaast is hij voorzitter/directeur van de Waddenacademie, een onafhankelijke stichting die een agenderende, programmerende en informerende rol heeft bij het onderzoek in de UNESCO Werelderfgoed Waddenzee Regio op de onderzoeksgebieden geowetenschap, ecologie, cultuurhistorie, economie, klimaat en water.

 

Sinds 2018 Voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) Noord-Nederland.

Hij studeerde in 1981 af in de afstudeervariant "Regionale Wetenschappen" binnen de afstudeerrichting Algemene Economie van de Economische Faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. In 1986 promoveerde hij op het proefschrift 'Migratie en Arbeidsmarkt'. Van 1981 tot 1991 was hij in verschillende functies verbonden aan de sectie Ruimtelijke Economie van de Economische Faculteit van de RUG. Vanaf 1991 is hij verbonden aan de vakgroep Economische Geografie van de Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen, eerst als UHD, vanaf 2000 als hoogleraar, van 2002 tot 2005 als vice-decaan van de faculteit en vanaf 2009 als voorzitter van de vakgroep Economische Geografie.

In zijn onderzoek staan regionale arbeidsmarktvraagstukken als werkgelegenheid, werkloosheid, migratie, de relatie onderwijs-arbeidsmarkt en arbeidsmarktbeleid centraal. Andere onderwerpen waar hij zich mee bezig houdt zijn regionaal economische ontwikkeling en groei, sectorale en functionele veranderingen in werkgelegenheid, productie en arbeidsproductiviteit, onderwijs en scholing, innovatie en technologische ontwikkeling, krimp en vergrijzing en strekt zich ook uit tot het locatiegedrag van bedrijven en ondernemers en coastal zone management in het trilaterale Waddengebied. Hij is als medeorganisator betrokken geweest bij tientallen nationale en internationale congressen, workshops etc. Hij is promotor van 20 promovendi.

Van Dijk publiceert in een grote verscheidenheid aan nationale en internationale tijdschriften en boeken (zie de lijst met publicaties). Naast wetenschappelijk publicaties schrijft hij ook voor vakbladen en geeft regelmatig lezingen. Ook geeft hij met grote regelmaat interviews aan nationale en regionale kranten en tijdschriften, en werkt hij mee aan radio- en Tv-uitzendingen.

Van Dijk werkt als redacteur, beoordelaar en adviseur/expert voor vele nationale en internationale tijdschriften, uitgevers, promotiecommissies in binnen en buitenland en voor organisaties als NWO, European Science Foundation, United States National Science Foundation, de  Research Council of Norway, Qatar National Research Fund en de Academy of Finland, o.a. als lid en voorzitter van beoordelingscommissie van onderzoek. Van Dijk is voorzitter van de trilaterale werkgroep voor het realiseren van de Trilateral Research Agenda for the Wadden Sea Region and its World Heritage Site t.b.v. de trilaterale Regeringsconferentie in 2018 en nu lid van het Roadmap Committee voor de implementatie hiervan.

Als adviseur en consultant doet Van Dijk onderzoek en beleidsevaluaties en geeft hij beleidsadviezen aan onder meer de Europese Unie, ministeries, gemeenten en provincies, bedrijven en onderzoeksbureaus en aan organisaties (o.a. UWV WERK-bedrijf, ROC's, SNN, NOM, CJIB, SBE) die zich bezighouden met arbeidsmarktbeleid, onderwijs en scholing en regionaal economische ontwikkeling.

Overige functies:

 

• Voorzitter Sociaal Economische Raad (SER) Noord-Nederland (sinds 2018);

• Lid van de Omgevingsberaad Waddengebied (sinds 2020) en van de voorganger hiervan het Regie College Waddengebied (RCW) als vertegenwoordiger van de wetenschap (sinds 2014).

• Lid van de Adviesraad van het Sociaal Planbureau Groningen & Trendbureau Drenthe (sinds 2014);

• Lid van het Bestuur van de Stichting Academische Opleidingen Groningen (sinds 2007);

• Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Sense of Place (sinds 2017)

• Lid Raad van Advies van Ibn Battuta, vereniging van studenten Ruimtelijke Wetenschappen te Groningen (sinds 2004);

• Lid van de Financiële Commissie van Sociëteit De Harmonie te Groningen van 2010 - 2018;

• Directeur Klaassen Consulting BV;

President van de European Regional Science Association van 2014 - 2018;

• Lid van de Raad van Toezicht en voorzitter van de Commissie Onderwijs en Onderzoek van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden van 2009 -   2017;

• Lid Adviesraad van ROC Noorderpoort 2009 – 2013;

• Lid van de Sociaal Economische Raad Noord-Nederland als deskundige op het beleidsterrein Arbeidsmarkt en Scholing en voorzitter van de
adviescommissie op dit terrein van 2007-2015.

• Lid Raad van Advies van het Centrum voor Arbeid en Beleid BV, 2006 - 2013;

• Lid van het NICIS College voor Stedelijke Innovatie (CIS) van het NICIS Institute, het Maatschappelijk Top Instituut voor de steden dat praktische oplossingen biedt door onderzoek, kennisdeling en opleiding van 2008 - 2010;

• Voorzitter van de Bestuurscommissie Onderzoeksbureau Cultuur, Welzijn en Zorg ingesteld door Provinciale Staten van de provincie Drenthe die verantwoordelijk is voor de uitvoering van beleidsgericht onderzoek op sociaalwetenschappelijke basis van het Onderzoeksbureau, 2007 - 2010;

• Lid Raad van Toezicht Hogeschool Drenthe tot de fusie met de Christelijke Hogeschool Nederland tot Stenden Hogeschool van 2006 - 2008;

• Lid Raad van Advies voor de Bedrijfsvoering van het Facilitair Bedrijf van de Rijksuniversiteit Groningen van 2005 - 2008.

Functies als Editor, lid Editorial Board van wetenschappelijke tijdschriften en organisaties:

• Editor Springer Regional Science Series Advances in Spatial Science, sinds 2012;

• Overseeing Editor Journal of Economic and Social Geography (Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie). 2002 - 2019;

• Editor-in-Chief Papers in Regional Science, 2007 - 2012;

• European Editor Papers in Regional Science, 2005 - 2012;

• Member of the Editorial Board of Land;

• Member Scientific Committee Science Regionali / Italian Journal of Regional Science since 2019; 

• Lid Editorial Board Social Research sinds 2017;

• Lid Editorial Board REGION, sinds 2014;

• Lid International Scientific Board of Investigaciones Regionales sinds 2014;

• Lid Editorial Board Review of Regional Research (Jahrbuch für Regionalwissenschaft) sinds 2013;

• Lid Editorial Board Papers in Regional Science, 2001 - 2004 and sinds 2013;

• Lid Editorial Board Journal of Geographical Systems, sinds 2007;

• Lid Editorial Board Romanian Journal of Regional Science, sinds 2007;

• Lid Editorial Board Regional Science Policy & Practice, (2007 - 2015);

• Editor It Beaken (het wetenschappelijke tijdschrift van de Fryske Akademy) (2000 - 2009);

• Lid Editorial Board Environment & Planning B (1996 - 1998);

• Lid Board of Directors of the Western Regional Science Association (WRSA), sinds 2015;

• Lid Council of the Regional Science Association International (RSAI), sinds 2007;

• Lid European Organizing Committee of the European Regional Science Association 1993-2003 and 2005-2019.

• Benoemd als Fellow of the Research Centre for Education and the Labour Market (ROA), a research institute of the Maastricht University School of Business and Economics (SBE) in 2012;

• Affiliated Researcher Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) sinds 2016;

• Lid van de Fryske Akademy vanwege verdiensten op het terrein van de wetenschap sinds 2010.