top of page
Foto Jouke van Dijk portret.jpg

Profiel (NL)

 

Jouke van Dijk (Holwert, 1956) is Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse bij de vakgroep Economische Geografie van de Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Sinds 2018 is hij Voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) Noord-Nederland.

Van 2008-2020 was hij Voorzitter/directeur en Portefeuillehouder Economie van de Waddenacademie

Hij studeerde in 1981 af in de afstudeervariant "Regionale Wetenschappen" binnen de afstudeerrichting Algemene Economie van de Economische Faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. In 1986 promoveerde hij op het proefschrift 'Migratie en Arbeidsmarkt'. Van 1981 tot 1991 was hij in verschillende functies verbonden aan de sectie Ruimtelijke Economie van de Economische Faculteit van de RUG. Vanaf 1991 is hij verbonden aan de vakgroep Economische Geografie van de Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen, eerst als UHD, vanaf 2000 als hoogleraar, van 2002 tot 2005 als vice-decaan van de faculteit en vanaf 2009 tot 2022 als voorzitter van de vakgroep Economische Geografie.

In zijn onderzoek staan regionale arbeidsmarktvraagstukken als werkgelegenheid, werkloosheid, migratie, de relatie onderwijs-arbeidsmarkt en arbeidsmarktbeleid centraal. Andere onderwerpen waar hij zich mee bezig houdt zijn regionaal economische ontwikkeling en groei, sectorale en functionele veranderingen in werkgelegenheid, productie en arbeidsproductiviteit, onderwijs en scholing, innovatie en technologische ontwikkeling, krimp en vergrijzing en strekt zich ook uit tot het locatiegedrag van bedrijven en ondernemers en coastal zone management in het trilaterale Waddengebied. Hij is als medeorganisator betrokken geweest bij tientallen nationale en internationale congressen, workshops etc. Hij is promotor van meer dan 25 promovendi.

Van Dijk publiceert in een grote verscheidenheid aan nationale en internationale tijdschriften en boeken (zie de lijst met publicaties). Naast wetenschappelijk publicaties schrijft hij ook voor vakbladen en geeft regelmatig presentaties. Ook geeft hij met grote regelmaat interviews aan nationale en regionale kranten en tijdschriften en werkt hij mee aan radio- en TV-uitzendingen.

In 2020 is Van Dijk gekozen tot RSAI Fellow van de Regional Science Association International als 'distinguished scholar with a proven and recognized research record in the field of regional science'. Hij heeft op vele manieren bijgedragen aan de Regional Science community, onder meer als President van de European Regional Science Association, als Executive Secretary of ERSA and European Organizing Committee en van de Nederlandse sectie van RSA en als Editor-in-Chief of Papers in Regional Science, the flagship journal of Regional Science Association International. Hij was betrokken bij de organisatie van de ERSA congressen die in Groningen zijn gehouden in 1982, 1994 en 2017 en bij de drie Summerschools gehouden in Groningen in 2001, 2006 en 2021. In 2022 werd hij hiervoor wegens ‘outstanding service to the RSAI’ tijdens het ERSA congress in Pecs (Hongarije) onderscheiden met de Hirotada Kohno Award.

 

Van Dijk werkt als redacteur, beoordelaar en adviseur/expert voor vele nationale en internationale tijdschriften, uitgevers, promotiecommissies in binnen en buitenland en voor organisaties als NWO, European Science Foundation, United States National Science Foundation, de Research Council of Norway en de Academy of Finland, o.a. als lid en voorzitter van beoordelingscommissie van onderzoek.

 

Van Dijk was voorzitter van de door de Wadden Sea Board benoemde internationale commissie die de Trilaterale Onderzoeksagenda voor het Waddengebied en het Werelderfgoed tot stand heeft gebracht zoals die is aangenomen op de Trilaterale Regeringsconferentie in Leeuwarden in mei 2018 en hij is nu namens Nederland lid van het Trilateral Programming Committee on Wadden Sea Research als vertegenwoordiger van de sociale wetenschappen voor de implementatie van de voor de implementatie van de Trilaterale Onderzoeksagenda.

Als adviseur en consultant doet Van Dijk onderzoek en beleidsevaluaties en geeft hij beleidsadviezen aan onder meer de Europese Unie, ministeries, gemeenten en provincies, bedrijven en onderzoeksbureaus en aan organisaties (o.a. UWV WERK-bedrijf, ROC's, SNN, NOM, CJIB, SBE) die zich bezighouden met arbeidsmarktbeleid, onderwijs en scholing en regionaal economische ontwikkeling.

Overige functies:

 

• Voorzitter Sociaal Economische Raad (SER) Noord-Nederland (sinds 2018);

• Voorzitter Raad van Toezicht Zorgplein Noord (sinds 2021);

• Voorzitter Deskundigen Commissie ingesteld door SNN (Samenwerkingsorgaan Noord-Nederland) als management autoriteit voor EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en JTF (Just Transition Fund) 2021-2027 (sinds 2022 tot september 2026);

• Lid van de Rekenkamercommissie voor de Waddeneilanden (sinds 2022); 

• Lid Raad van Advies van Holwerd aan Zee (sinds 2023);

• Lid Kerngroep trekkers Baanbreker Vrijetijdseconomie van het Nationaal Programma Groningen (sinds 2022);

• Lid Wetenschappelijk Advies Team (WAT) voor het MIRT-onderzoek van de Projectorganisatie Lelylijn die het onderzoek coördineert naar de Lelylijn (sinds 2023):

• Lid Economic Board Noord Nederland en lid kerngroep EBNN Samen voor het Noorden (sinds 2023)

• Lid van de Raad van Toezicht en van de Auditcommissie van het Groninger Universiteitsfonds (sinds 2020);

• Directeur Klaassen Consulting BV;

• Lid College Hoogleraren Academie van Franeker, sinds 2023

• Lid van de Jury van de ERSA Prize in Regional Science created to recognize outstanding regional scientists at the European level and to increase the image of ERSA in the scientific world (2022-2024);

• Lid van het Trilateral Programming Committee on Wadden Sea Research als vertegenwoordiger van de sociale wetenschappen in Nederland voor de implementatie van de Trilaterale Onderzoeksagenda voor het Waddengebied en het Werelderfgoed (sinds 2020);

• Lid Community of Experts Reviewers of the European Science Foundation (sinds 2020)

• Lid Bestuurlijk Platform Arbeidsmarktregio Groningen en Lid Stuurgroep Werken aan Ontwikkeling voor het thema Leren en Werken van het Nationaal Programma Groningen (sinds 2020);

• Lid werkgroep/coördinatiegroep stakeholdersoverleg Scholingsalliantie Noord (sinds 2019);

• Lid van de Adviesraad van het Sociaal Planbureau Groningen & Trendbureau Drenthe (sinds 2014);

 

Eerdere functies:

 

• Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Sense of Place, 2017-2023;

• Lid van de Advisory Board of the GenZ program ‘Strengthening Human Competences in the Emerging Digital Era of the University of Oulu, Finland, 2021-2023.

• Lid Referee Panel for researcher projects for Scientific Renewal and for Young Talents 2019, 2020, 2021 and 2023 of the Research Council Norway.    

• Lid Expertpanel Deltaplan Noord-Nederland deel B en bijbehorende activiteiten vanuit expertise regionale arbeidsmarkt, september 2021 – maart 2022.

• Lid SER Nederland Adviescommissie Arbeidsmarktproblematiek maatschappelijke sectoren, 2021-2022.

• Lid van de Jury van de Instituut Gak-KNAW Award bestemd voor talentvolle onderzoekers aan het begin van hun carrière om origineel, vernieuwend onderzoek te doen op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsmarkt binnen de stimulerende omgeving van een KNAW-instituut 2019-2021;

• Lid van het Bestuur van de Stichting Academische Opleidingen Groningen, 2007-2022;

• Voorzitter of the ex-post scientific evaluation panel of our research programme “Skilled Employees ¬ Successful Labour Market” (WORK) 2016-2019 of the Strategic Research Council established within the Academy of Finland, March 2021.

• Voorzitter Local Organizing Committee ERSA Online Summer School 2021 ‘Spatial Analysis of Regional Inequalities’, 27 June –3 July, 2021.

• Lid Raad van Advies van Ibn Battuta, vereniging van studenten Ruimtelijke Wetenschappen te Groningen, 2004-2020;

• Voorzitter/directeur en portefeuillehouder Economie van de Waddenacademie, een onafhankelijke stichting die een agenderende, programmerende en informerende rol heeft bij het onderzoek in de UNESCO Werelderfgoed Waddenzee Regio op de onderzoeksgebieden geowetenschap, ecologie, cultuurhistorie, economie, klimaat en water, 2008-2020;

• Lid van het Omgevingsberaad Waddengebied en van de voorganger hiervan het Regie College Waddengebied (RCW) als vertegenwoordiger van de wetenschap, 2014-2020;

• Voorzitter van de door de Wadden Sea Board benoemde internationale commissie die de Trilaterale Onderzoeksagenda voor het Waddengebied en het Werelderfgoed tot stand heeft gebracht zoals die is aangenomen in mei 2018 op de Trilaterale Regeringsconferentie inzake de bescherming van de Waddenzee in Leeuwarden, 2015 – 2019;

• Lid Referee Annual Panel for the Research programme “Skilled Employees ¬ Successful Labour Market” (WORK) 2016-2019 of the Strategic Research Council established within the Academy of Finland, 2016-2018;

• Lid van de Financiële Commissie van Sociëteit De Harmonie te Groningen, 2010 - 2018;

President van de European Regional Science Association, 2014 - 2018;

• Lid van de Raad van Toezicht en voorzitter van de Commissie Onderwijs en Onderzoek van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, 2009 - 2017;

• Lid Adviesraad van ROC Noorderpoort, 2009 – 2013;

• Lid van de Sociaal Economische Raad Noord-Nederland als deskundige op het beleidsterrein Arbeidsmarkt en Scholing en voorzitter van de adviescommissie op dit terrein, 2007-2015;

• Lid Raad van Advies van het Centrum voor Arbeid en Beleid BV, 2006 - 2013;

• Lid van het NICIS College voor Stedelijke Innovatie (CIS) van het NICIS Institute, het Maatschappelijk Top Instituut voor de steden dat praktische oplossingen biedt door onderzoek, kennisdeling en opleiding, 2008 - 2010;

• Voorzitter van de Bestuurscommissie Onderzoeksbureau Cultuur, Welzijn en Zorg ingesteld door Provinciale Staten van de provincie Drenthe die verantwoordelijk is voor de uitvoering van beleidsgericht onderzoek op sociaalwetenschappelijke basis van het Onderzoeksbureau, 2007 - 2010;

• Lid Raad van Toezicht Hogeschool Drenthe tot de fusie met de Christelijke Hogeschool Nederland tot Stenden Hogeschool, 2006 - 2008;

• Lid Raad van Advies voor de Bedrijfsvoering van het Facilitair Bedrijf van de Rijksuniversiteit Groningen, 2005 - 2008.

Functies als Editor, lid Editorial Board van wetenschappelijke tijdschriften en organisaties:

 

• Editor Springer Regional Science Series Advances in Spatial Science, sinds 2012;

• Overseeing Editor Journal of Economic and Social Geography (Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie). 2002 - 2019;

• Editor-in-Chief Papers in Regional Science, 2007 - 2012;

• European Editor Papers in Regional Science, 2005 - 2012;

• Lid Editorial Board of Land;

• Lid Scientific Committee Science Regionali / Italian Journal of Regional Science since 2019; 

• Lid Editorial Board Social Research sinds 2017;

• Lid Editorial Board REGION, sinds 2014;

• Lid International Scientific Board of Investigaciones Regionales sinds 2014;

• Lid Editorial Board Review of Regional Research (Jahrbuch für Regionalwissenschaft) sinds 2013;

• Lid Editorial Board Papers in Regional Science, 2001 - 2004 and sinds 2013;

• Lid Editorial Board Journal of Geographical Systems, sinds 2007;

• Lid Editorial Board Romanian Journal of Regional Science, sinds 2007;

• Lid Editorial Board Regional Science Policy & Practice, sinds 2007;

• Editor It Beaken (het wetenschappelijke tijdschrift van de Fryske Akademy) 2000 - 2009;

• Lid Editorial Board Environment & Planning B (1996 - 1998);

• Lid Board of Directors of the Western Regional Science Association (WRSA), sinds 2015;

• Lid Council of the Regional Science Association International (RSAI), 2007-2023;

• Lid European Organizing Committee of the European Regional Science Association 1993-2003 and 2005-2019.

• Voorzitter LOC ERSA Online Summer School 2021 ‘Spatial Analysis of Regional Inequalities’, 27 June –3 July, 2021.

 • Lid van de jury van de Martin Beckmann RSAI Annual Award for the Best Paper in Papers in Regional Science together with Janet Kohlhase and Dan Rickman (2020);

• Lid van de Jury van de ERSA Prize in Regional Science created to recognize outstanding regional scientists at the European level and to increase the image of ERSA in the scientific world (2022-2024);

 

Overige:

 

• In 2022 werd hij tijdens het ERSA congress in Pecs (Hongarije) onderscheiden met de Hirotada Kohno Award wegens “outstanding service” to Regional Science Association International.

• In 2020 he was elected as RSAI Fellow of the Regional Science Association International as distinguished scholar with a proven and recognized research record in the field of regional science;

• Benoemd als Fellow of the Research Centre for Education and the Labour Market (ROA), a research institute of the Maastricht University School of Business and Economics (SBE) in 2012;

• Affiliated Researcher Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) sinds 2016;

• Lid van de Fryske Akademy vanwege verdiensten op het terrein van de wetenschap sinds 2010;

• Op 15 september 2022 is hij Koninklijk onderscheiden en benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

 

Eerdere functies:

 

• Lid van de Jury van de Instituut Gak-KNAW Award bestemd voor talentvolle onderzoekers aan het begin van hun carrière om origineel, vernieuwend onderzoek te doen op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsmarkt binnen de stimulerende omgeving van een KNAW-instituut 2019-2021;

• Lid van het Bestuur van de Stichting Academische Opleidingen Groningen (2007-2022);

• Lid Raad van Advies van Ibn Battuta, vereniging van studenten Ruimtelijke Wetenschappen te Groningen 2004-2020;

• Voorzitter/directeur en portefeuillehouder Economie van de Waddenacademie, een onafhankelijke stichting die een agenderende, programmerende en informerende rol heeft bij het onderzoek in de UNESCO Werelderfgoed Waddenzee Regio op de onderzoeksgebieden geowetenschap, ecologie, cultuurhistorie, economie, klimaat en water van 2008-2020;

• Lid van het Omgevingsberaad Waddengebied en van de voorganger hiervan het Regie College Waddengebied (RCW) als vertegenwoordiger van de wetenschap 2014-2020;

• Voorzitter van de door de Wadden Sea Board benoemde internationale commissie die de Trilaterale Onderzoeksagenda voor het Waddengebied en het Werelderfgoed tot stand heeft gebracht zoals die is aangenomen in mei 2018 op de Trilaterale Regeringsconferentie inzake de bescherming van de Waddenzee in Leeuwarden van 2015 – 2019;

• Lid van de Financiële Commissie van Sociëteit De Harmonie te Groningen van 2010 - 2018;

• Directeur Klaassen Consulting BV;

• President van de European Regional Science Association van 2014 - 2018;

• Lid van de Raad van Toezicht en voorzitter van de Commissie Onderwijs en Onderzoek van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden van 2009 -   2017;

• Lid Adviesraad van ROC Noorderpoort 2009 – 2013;

• Lid van de Sociaal Economische Raad Noord-Nederland als deskundige op het beleidsterrein Arbeidsmarkt en Scholing en voorzitter van de adviescommissie op dit terrein van 2007-2015;

• Lid Raad van Advies van het Centrum voor Arbeid en Beleid BV, 2006 - 2013;

• Lid van het NICIS College voor Stedelijke Innovatie (CIS) van het NICIS Institute, het Maatschappelijk Top Instituut voor de steden dat praktische oplossingen biedt door onderzoek, kennisdeling en opleiding van 2008 - 2010;

• Voorzitter van de Bestuurscommissie Onderzoeksbureau Cultuur, Welzijn en Zorg ingesteld door Provinciale Staten van de provincie Drenthe die verantwoordelijk is voor de uitvoering van beleidsgericht onderzoek op sociaalwetenschappelijke basis van het Onderzoeksbureau, 2007 - 2010;

• Lid Raad van Toezicht Hogeschool Drenthe tot de fusie met de Christelijke Hogeschool Nederland tot Stenden Hogeschool van 2006 - 2008;

• Lid Raad van Advies voor de Bedrijfsvoering van het Facilitair Bedrijf van de Rijksuniversiteit Groningen van 2005 - 2008.

Functies als Editor, lid Editorial Board van wetenschappelijke tijdschriften en organisaties:

 

• Editor Springer Regional Science Series Advances in Spatial Science, sinds 2012;

• Overseeing Editor Journal of Economic and Social Geography (Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie). 2002 - 2019;

• Editor-in-Chief Papers in Regional Science, 2007 - 2012;

• European Editor Papers in Regional Science, 2005 - 2012;

• Member of the Editorial Board of Land;

• Member Scientific Committee Science Regionali / Italian Journal of Regional Science since 2019; 

• Lid Editorial Board Social Research sinds 2017;

• Lid Editorial Board REGION, sinds 2014;

• Lid International Scientific Board of Investigaciones Regionales sinds 2014;

• Lid Editorial Board Review of Regional Research (Jahrbuch für Regionalwissenschaft) sinds 2013;

• Lid Editorial Board Papers in Regional Science, 2001 - 2004 and sinds 2013;

• Lid Editorial Board Journal of Geographical Systems, sinds 2007;

• Lid Editorial Board Romanian Journal of Regional Science, sinds 2007;

• Lid Editorial Board Regional Science Policy & Practice, 2007 - 2015;

• Editor It Beaken (het wetenschappelijke tijdschrift van de Fryske Akademy) 2000 - 2009;

• Lid Editorial Board Environment & Planning B (1996 - 1998);

• Lid Board of Directors of the Western Regional Science Association (WRSA), sinds 2015;

• Lid Council of the Regional Science Association International (RSAI), sinds 2007;

• Lid European Organizing Committee of the European Regional Science Association 1993-2003 and 2005-2019.

 

Overige:

 

• In 2022 werd hij tijdens het ERSA congress in Pecs (Hongarije) onderscheiden met de Hirotada Kohno Award wegens “outstanding service” to Regional Science Association International.

• In 2020 he was elected as RSAI Fellow of the Regional Science Association International as distinguished scholar with a proven and recognized research record in the field of regional science;

• Benoemd als Fellow of the Research Centre for Education and the Labour Market (ROA), a research institute of the Maastricht University School of Business and Economics (SBE) in 2012;

• Affiliated Researcher Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) sinds 2016;

• Lid van de Fryske Akademy vanwege verdiensten op het terrein van de wetenschap sinds 2010;

• Op 15 september 2022 is hij Koninklijk onderscheiden en benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

bottom of page